Obec Borovce
ObecBorovce

Základné informácie

štát Slovensko
kraj Trnavský
okres Piešťany
historický región Považie
mikroregión Mikroregión nad Holeškou
nadmorská výška 160 m
rozloha 10,879 km2  (1088 ha)
súradnice 48°34´38
počet obyvateľov 1142 (k 01.02.2022)
prvá písomná zmienka 1262
IČO 00312304
DIČ 2020530842
bankové spojenie Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Piešťany
číslo účtu 12021212/0200

 

Kompetencie

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. 
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
Na výkon samosprávy slúžia obci samosprávne orgány – starosta obce, obecne zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány, a to komisie pri obecnom zastupiteľstve a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Obecný úrad je výkonným orgánom.