Obec Borovce
ObecBorovce

Základné informácie

štát Slovensko
kraj Trnavský
okres Piešťany
historický región Považie
mikroregión Mikroregión nad Holeškou
nadmorská výška 160 m
rozloha 10,879 km2  (1088 ha)
súradnice 48°34´38
počet obyvateľov 1142 (k 01.02.2022)
prvá písomná zmienka 1262
IČO 00312304
DIČ 2020530842
bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN SK82 0900 0000 0051 5986 4639

 

Kompetencie

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. 
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
Na výkon samosprávy slúžia obci samosprávne orgány – starosta obce, obecne zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány, a to komisie pri obecnom zastupiteľstve a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Obecný úrad je výkonným orgánom.