Obec Borovce
ObecBorovce

O nás

                                                 obrázok

 

Naša materská škola sa nachádza na začiatku dediny Borovce. Je umiestnená v účelovej budove obecného úradu. Školský dvor je priestranný, zatrávnený s bohatou zeleňou a stromami, s  pieskoviskom, s preliezačkami, kolotočom.

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu detí. Súčasťou materskej školy je aj školská jedáleň.

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6.30 hodiny do 16.00 hodiny.

 

Zameranie materskej školy

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára  predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu Spoznávame svet vypracovaného  na podmienky našej materskej školy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Cieľom a poslaním našej materskej školy je umožniť deťom hľadať cesty aktívnej sebarealizácie s dôrazom na ich vlastné psychické, fyzické zdravie, viesť deti k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a k poznávaniu. Ďalej vytvárať:  

  • priaznivú klímu materskej školy naplnenú pohodou v priateľskom prostredí, kde bude vládnuť kamarátska nálada, pochopenie, vzájomná úcta a tolerancia
  • výchovné spoločenstvo, ktoré tvorí dieťa – rodič – učiteľ a je založené  na vzájomnej dôvere a úcte
  • rozvíjať podnety z oblasti umenia, kultúry a tradícii – Úcta k starším, Štedrá večera, Koledovanie, Fašiangy-karneval, Veľkonočné zvyky...
  • poukázať na význam zdravej výživy, konzumácie ovocia a zeleniny, pravidelného denného pohybu, pohybových aktivít – Týždeň zdravia, Ovocie do škôl, Športová olympiáda
  • nadobúdať poznatky o ochrane prírody, k životnému prostrediu- Deň zeme, Mesiac lesov
  • oboznamovať sa s ochranou svojho zdravia a poskytovania  prvej pomoci prostredníctvom publikácie Evička nám ochorela
  • podporovať predčitateľskú gramotnosť v spolupráci s rodičmi čítať na pokračovanie detské knihy a vytvárať nové ilustrácie k čítanému textu – Čítajme si spolu
  • rešpektovať osobnosť dieťaťa, ponúkať aktivity na rozvoj tvorivosti, samostatnosti

 

Denný poriadok

 

6:30 - 8:15 hod.

Otvorenie materskej školy a začiatok prevádzky
Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí - skupinové,
individuálne, spoločné hry, ranný filter, ranný kruh

8:15 - 8:45 hod.

Hygiena
Zdravotné cvičenie- ranné cvičenie
8:45 - 9:15 hod. Hygiena
Desiata

9:15 - 10:00 hod.

10:00 - 11:30 hod.

 

11:30 - 14:30 hod.

Vzdelávacie aktivity - individuálne, skupinové, frontálne

Pobyt vonku - spontánne hry, voľné hry, vzdelávacie aktivity,
zdravotné cvičenia

Hygiena, príprava na obed,
Obed, hygiena
Príprava na odpočinok,
Odpočinok – literárna a hudobná chvíľka

14:30 - 15:00 hod.
15:00 - 16:00 hod.

Hygiena, Olovrant, telovýchovná chvíľka
Popoludňajšie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí,
krúžková činnosť.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1