Obec Borovce
ObecBorovce

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Obec Borovce v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 562/1, druh pozemku – záhrada vedeného na LV 600 v k.ú. Borovce obec Borovce, vo vlastníctve – Obec Borovce, Borovce 168, IČO: 00312304, o výmere 683 m2, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č.230/2022 vyhotovený geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, z pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 562, druh pozemku – záhrada vedeného na LV 600 v k.ú. Borovce obec Borovce, vo vlastníctve – Obec Borovce, Borovce 168, IČO: 00312304, o výmere 1070 m2 za cenu 13,30 €/m2.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadateľ má pozemok v dlhodobom nájme a nie je možné ho využiť na stavebný účel, keďže sa nachádza ochrannej zóne cintorína.

Budúci kupujúci: Mgr. Peter Drobný,  Borovce 234

Kúpna cena je stanovená na 9083,90 € za predmet prevodu, pričom kupujúci je povinný uhradiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

Dátum zvesenia: 21. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli