Obec Borovce
ObecBorovce

VYHLÁŠKA - začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním

Obecný úrad Borovce vyhlasuje začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Borovce

Obecný úrad Borovce

Číslo: 01/2018

Borovce: 29.10.2018

Vyhláška

Obecný úrad Borovce na základe oznámenia katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany č. UO-PN-KO2-2018/007915 zo dňa 26. 10. 2018 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Borovce, obce Borovce dňom 30. 10. 2018.

V rámci katastrálneho konania sa vykoná:

  1. Informačná kampaň – vykoná firma GeodetS  s. r. o. so sídlom Bratislavská 42, Modra.
  2. Zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce – vykoná komisia zriadená katastrálnym odborom okresného úradu v spolupráci s firmou GeodetS s. r. o. so sídlom Bratislavská 42, Modra.
  3. Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií – vykoná firma GeodetS  s. r. o. so sídlom Bratislavská 42, Modra.
  4. Konanie o námietkach – vykoná katastrálny odbor okresného úradu.
  5. Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu a zápis obnoveného katastrálneho operátu do katastra – vykoná katastrálny odbor okresného úradu.

Vyzývame všetkých vlastníkov a iné oprávnené osoby, ktoré vlastnia, majú v nájme alebo spravujú nehnuteľnosti v katastrálnom území Borovce, aby ak doteraz tak neurobili, trvale označili na svoje náklady lomové body nesporných hraníc pozemkov, ktoré vlastnia, majú v nájme alebo ich spravujú. Povinnosť označiť lomové body hraníc pozemkov je daná ustanovením § 19 písm. c) katastrálneho zákona. Spôsob trvalého označenia určuje § 44 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a  iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Ivan Šiška, starosta obce

Zároveň Vás informujeme o internetovej stránke na adrese www.katasterportal.sk ako aj o aplikácii na adrese www.cica.vugk.sk (Correct and Cadastral InformAtion), tento katastrálny portál a aplikácia na jednoduché vyhľadávanie popisných údajov umožňujú prístup k údajom katastra nehnuteľností, umožnujú získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného katastrálneho odboru, takže máte k dispozícii bezoplatne poskytnuté informácie z "Informačného systému katastra nehnuteľností". Takisto si môžete pozrieť mapový portál katastra na adrese zbgis.skgeodesy.sk Tam si môžete pozrieť Vaše príslušné listy vlastníctva.  

 

 

 

Dátum vloženia: 1. 12. 2018 16:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2020 16:03
Autor:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2