Obec Borovce
ObecBorovce

Článok starostu obce k návrhom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o dani z nehnuteľností

Článok starostu obce k návrhom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o dani z nehnuteľností

Vážení spoluobčania,

dnes obec zverejnila na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Borovce VZN o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o dani z nehnuteľností. V oboch prípadoch sa menia sadzby daní a zo skúseností viem, že takéto opatrenia sú veľmi diskutované. Preto Vám chcem predostrieť dôvody, ktoré viedli vedenie obce a poslancov obecného zastupiteľstva k vypracovaniu predmetných návrhov.

VZN o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rieši poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov v obci.

Posledné štatistiky nám ukázali, že množstvo komunálneho odpadu v prepočte na jedného obyvateľa narástlo za posledné 4 roky o 24 % - to znamená, že vyhadzujeme viac odpadu, náklady na vývoz tohto odpadu stúpli za posledné 4 roky o 63% - to znamená, že tento odpad drahšie vyvážame a náklady na skládkovanie sa za posledné 4 roky zvýšili o 46 % - odpad drahšie ukladáme na skládku. K tomu pribudla povinnosť likvidovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a zelených plôch v obci /konáre a bioodpad zo zelených obecných plôch/ a od 1.1.2021 je obec povinná zaviesť zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností.

Tieto všetky skutočnosti sa odzrkadlili na náraste nákladov za zber a likvidáciu odpadov v našej obci za posledné 4 roky až o 96 % , čo v absolútnych číslach znamená , že kým v roku 2017 sme odpad zlikvidovali za 21 120,08 € v tomto roku budeme na to potrebovať až 41 285,86 €. Pritom v roku 2017 sme vybrali na daniach za odpady  19 380,09 € a obec doplatila na odpady 1 721,18 € v tomto roku bude výber daní  na úrovni cca 25 570,24, keď do prímov započítame aj dotáciu z Enviro fondu 1 800 € tak obec v tomto roku doplatí na odpady 13 915,62 € / za to mohol byť nový chodník, alebo nové detské ihrisko v materskej škole, alebo aj niečo iné/.

Tu sa natíska otázka: „Čo sa s tým dá robiť ?“

Zákon určuje, že obec by mala výdavky na odpady za predchádzajúci kalendárny rok premietnuť do poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na nasledujúci rok. V skutočnosti by to znamenalo , že poplatok na rok 2021 by sa vypočítal tak, že náklady na odpady v roku 2020 – 41 285,86 € vydelíme počtom obyvateľov k 1.1. 2021 – 1085 / teraz máme 1080/ to znamená , že poplatok by mal byť stanovený vo výške 38 €. Tým by bolo všetko vyriešené ale len na jeden rok. Budúci rok má stúpnuť cena za vývoz o ďalších 10 € a cena skládkovania o 15% možno budeme vyhadzovať zase viac odpadu a to tiež o 5%. Čím sa celkové náklady zvýšia o 10 – 15 % a zvýši sa poplatok o 4-6 €.

Aj to je riešenie ale ja by som bol rád ak by sme to robili inak ale k tomu potrebujem vašu spoluprácu.

Nezastavíme stúpajúce ceny skládkovania a vývozu ale môžeme znížiť produkciu odpadov, ktoré vyvážame na skládku a to dokážeme iba dôsledným triedením.

Analýza odpadov, ktorú sme vykonali v roku 2019 ukázala, že triedime nedôsledne. Vo vzorke, ktorú sme analyzovali sme našli 4 % papiera, 7,8 % plastov, 5,6 % skla, 3,2 % kovov, 1,1 % tetrapakov, 2 % textilu, 2% drobného stavebného odpadu 4,3 % elektro odpadu, 5,10 % biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a alarmujúcich 55,9 % biologicky rozložiteľný odpad – to je odpad, ktorý dokážeme spracovať v domácom kompostéry. Ak si spočítame percentá, ktoré by sme dokázali pri dôslednosti vyseparovať, dostaneme sa na neuveriteľné číslo 91%. Poviete si utópia to napadlo aj mňa tak som si  pomyslel, že by sme dostali z odpadu len biologicky rozložiteľný odpad - 55,9+5,1= 61%. V roku 2021 vyprodukujeme cca 190 ton odpadu z domácností, ak by sa nám ho podarilo znížiť o 61% tak by bola produkcia o 116 ton nižšia, v prepočte sa znížia náklady o cca 14 000 € a poplatok by zostal na úrovni 25€.

Od roku 2022 nás čaká ďalšia významná zmena, chceme začať vážiť všetky nádoby, ktoré budeme vyvážať. Na základe toho budeme mať presné množstvá odpadov, ktoré jednotlivá domácnosť vyprodukuje.

Vo VZN o dani z nehnuteľností sa v roku 2017 na základe prechodu obce cez hranicu 1000 obyvateľov  menila hodnota niektorých pozemkov /záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky/, ale sadzba dane sa nemenila od roku 2012. Za osem rokov stúpli ceny nehnuteľností a percento inflácie taktiež narástlo.  Obec na základe týchto skutočností a z dôvodu zosúladenia VZN so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov navrhuje upraviť niektoré sadzby daní. Pre lepšiu informovanosť sme pripravili vzorec vo formáte Excel, ktorý si môžete stiahnuť dole pod článkom a vložiť údaje zo svojich LV. Vzorec Vám vypočíta daň za rok 2020 a 2021 a ich porovnanie.

Na záver chcem povedať, že nie je jednoduché navýšiť akékoľvek poplatky či dane ľudom, ktorých denne stretávate. Týmto článkom som Vám chcel povedať, že výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nezávisí ani od poslancov ani od starostu, ale je vo Vašich rukách, záleží na tom ako zodpovedne pristúpite k triedeniu komunálnych odpadov a potom i my budeme mať ľahšiu prácu pri určovaní poplatku.

 

                                                                                              Starosta obce Ivan Šiška

návrh VZN č.03.2019 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf (652.61 kB)

návrh VZN č. 04.2020 o dani z nehnuteľností.pdf (636.13 kB)

Výpočet dane.xlsx (10.07 kB)

Prílohy

návrh VZN č.03.2019 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf

návrh VZN č.03.2019 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 652,61 kB

návrh VZN č. 04.2020 o dani z nehnuteľností.pdf

návrh VZN č. 04.2020 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,13 kB

Výpočet dane.xlsx

Výpočet dane.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 10,07 kB
Dátum vloženia: 30. 11. 2020 19:53
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2020 11:02
Autor: