Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficialna webová stránka Obce Borovce

Úradná tabuľa

voľby 2017, zoznam kandidátov pre voľbu predsedu samosprávneho kraja, zoznam kandidátov pre voľbu do zastupiteľstva samosprávneho kraja


 
 WVUC17_I1skA4.pdf (208.5 kB) WVUC17_I1skA4.pdf (208.5 kB)

 
 Rozhodnutie.pdf (149 kB) Rozhodnutie.pdf (149 kB)

 

NÁVRH - Záverečný účet obce Borovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad v Borovciach oznamuje, že dňa 29.6.2017 o 18:00 sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva.


 

 

 

Výrub drevín


 

 

Oznam o projekte Dátové centrum miest a obcí (DCOM)


 

Výrub drevín Mesto Piešťany

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Piešťany č.j.  257/2016

 

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď

písomne na adresu: Obec Borovce, Obecný úrad Borovce č. 168,  922 09 Borovce  

 alebo elektronicky na adresu:  info@borovce.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ: Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 92101 Piešťany

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Piešťany,

V zastavanom území mesta Piešťany, mimo lesného pôdneho fondu –viď prílohy

 

Prílohy: TU

 

Správne konanie začalo dňa: 16.05.2016

Zverejnené dňa: 16.05.2016

Zodp.: Ivan Šiška

 


 

Zámer obce Borovce previesť majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Borovce
Obecný úrad, Borovce168 , 92209
OZNAMUJE  
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrhy na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa: (zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred schválením v OcZ)     1/ Pozemky:
- novovytvoreného pozemku parc. č. 1312/2 o výmere 429 m2, druh pozemku  ostatné plochy, ktorý bol oddelený geometrickým plánom číslo 177-92/2016,vyhotoviteľ Geodetická kancelária GeoGlobe s.r.o., Vajanského 28 , Piešťany , overeným pod číslom 413/16 dňa 06.06. 2016, z pozemku registra KN „C“ parc. č. 1312 o výmere 6507 m2 zapísanej na liste vlastníctva č.1915, okres Piešťany, obec Borovce, katastrálne územie Borovce.
 

Pozemkom pozemok susedí s pozemkom parc.č.1305/2 v k.ú. Borovce, vlastníkov Šmidovič Milan  Košolná 123, Suchá nad Parnou, PSČ 919 01, Dobiš Tomáš, Argentínska 349/22, Zeleneč pri Trnave, PSČ 919 21, Šalat Ľuboš, Teodora Tekela 6479/5, Trnava, PSČ 917 01. 


V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OcZ
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Ivan Šiška starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa:14.06.2016


 

Čistenie komínov

401

V Y H L Á Š K A

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007

o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii

a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča

a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu

a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

 

§20

Lehoty čistenia a kontroly komína

 

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

 

V prípade požiaru a nedodržania ustanovení tejto vyhlášky Vám poisťovne nevyplatia Váš nárok.


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 

Obec Borovce pre účely  doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky zverejňuje nasledovné elektronické adresy:

 

starosta@borovce.sk

info@borovce.sk

 

V Borovciach dňa 09.12.2015                       Ivan Šiška, starosta obce Borovce


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.Informácie pre voliča

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

 -adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresu trvalého pobytu,

- adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

- hlasovacie lístky,

- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

- poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr


 

PHSR konečná verzia


 

Záverečný učet obce


 

Zámer previesť a prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 Obec Borovce

Obecný úrad, Borovce168 , 92209

 OZNAMUJE

 

 Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrhy na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa: (zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred schválením v OcZ.

 

Pozemky:

-novovytvorených pozemkov na základe geometrického plánu č. 177-59/2014 vyhotoveného Ing. Emilom Chrvalom zo dňa14.04.2014 úradne overeného Okrsným úradom Piešťany Katastrálny odbor v zas. Ing. Evou Gonovou dňa 27.06.2015 pod č.243/14 parc. č. 1257/2 o výmere 388 m2, druh pozemku ostatné plochy a parc. č. 1258/2 o výmere 80 m2, druh pozemku ostatné plochy okres Piešťany, obec Borovce, katastrálne územie Borovce. Cena ročného prenájmu je stanovená minimálne 49,05 EUR

 Pozemky sú priamo susediace s areálom spoločnosti Medimac, s.r.o. Pod Párovcami 24, Piešťany

 

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prevodu a prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OcZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

 

Ivan Šiška starosta obce


 

webygroup

ZMO región JE Jaslovské Bohunice

PREDPOVEĎ P0ČASIA

Dlhodobá predpoveď počasia

JOZEF VARDŽÁK
Stolárske a montážne práce

-Stolárske a montážne práce
-Schody, dvere, nábytok, ...
-Altánky, terasy, pergoly, ...
-Renovácia starožitného nábytku
tel: 0915 794 673
mail: jozef.vardzak@gmail.com
www.vipstolarstvo.szm.sk


4164221

Úvodná stránka